You are now at: Home> Vietnam Travel Videos> Hue, Vietnam Travel Video Guide

Hue, Vietnam Travel Video Guide

Hue was the ancient imperial city of the Nguyen Dynasty. I visit the Citadel which once contained the forbidden city, and take a dragon boat tour along the Perfume River to view the Thien Mu Pagoda and the Tombs of the Emperors. I meet up with Nhi, a commerce student who takes me to Thanh Toan Bridge where we meet a fortune teller. Nhi discusses superstition in Vietnam and we both get our palms read. 

Huế là thành phố cổ đại hoàng đế của triều Nguyễn. Thăm quan Đại Nội một lần chứa các thành phố cấm, và có một tour du lịch thuyền rồng dọc theo sông Hương để xem chùa Thiên Mụ và các lăng mộ của Hoàng đế. Tôi đáp ứng với Nhi, một sinh viên thương mại người đưa tôi đến cầu Thanh Toàn, nơi chúng tôi gặp một thầy bói. Nhi thảo luận về mê tín dị đoan tại Việt Nam và cả hai chúng tôi có được lòng bàn tay của chúng tôi đã đọc.

blog comments powered by Disqus